VERGİ HUKUKUNDA İZAHA DAVETİN İŞLEVİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Author :  

Year-Number: 2024-7 (Haziran)
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-20 21:59:20.0
Language : Türkçe
Konu : Mali Hukuk
Number of pages: 21-33
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET

İdare ve mükellefler arasında ortaya çıkan vergi uyuşmazlıklarını azaltma ve vergiye gönüllü uyumu artırma hedeflerini gerçekleştirmek üzere 2016 yılında 6728 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) mülga 370’inci maddesi yeniden düzenlenmiş ve izaha davet düzenlemesi Türk Vergi Hukuku’na dahil edilmiştir. İzaha davet düzenlemesi bünyesinde barındırdığı tartışmalı hususlar nedeniyle 2019 yılı sonunda 7194 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiş, hükmün uygulanmasına yönelik usul ve esaslar 519 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile yeniden belirlenmiştir.

İzaha davet uygulaması, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesini ifade etmektedir. Uygulamanın Türk Vergi Hukuku’na önemli katkısı, izaha davet sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmesini önlemesi; vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlardaysa mükellefleri indirimli ceza uygulanmak suretiyle daha ağır müeyyidelerden korumasıdır. Buna karşın, izaha davet uygulamasında idareye tanınan sınırsız takdir yetkisi, uygulamayı hukuki güvenlik ilkesi bakımından tartışmalı bir hale getirmektedir.

 

Keywords

Abstract

SUMMARY

In order to reduce tax disputes between the administration and taxpayers and to increase voluntary tax compliance, the abolished article 370 of the Tax Procedure Law (VUK) was rearranged in 2016 with the Law No. 6728 and the regulation of invitation to explanation was included in the Turkish Tax Law. Due to the controversial issues it contains, the invitation to clarification arrangement was rearranged with the Law No. 7194 at the end of 2019, and the procedures and principles for the implementation of the provision were re-determined with the General Communiqué No. 519 of the VUK.

The application of an invitation to explanation means that the same authorities demand an explanation from the taxpayers regarding the preliminary determinations made by the competent authorities that there are signs indicating that the tax has been lost. The important contribution of the application to the Turkish Tax Law is that it prevents the taxpayers who are understood not to cause tax loss as a result of the invitation to explanation, from being referred to the relevant tax inspection or valuation commission; In cases where tax loss is caused, it is to protect the taxpayers from more severe sanctions by applying a reduced penalty. On the other hand, the unlimited discretion granted to the administration in the application of the invitation to explanation makes the application controversial in terms of the principle of legal security.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics