ISSN:2667-4793

Yazım ve Yayın İlkeleri


YAYIM İLKELERİ

 

 1. Fides Hukuk Dergisi, yılda iki kez (Haziran - Aralık) yayımlanır.
 2. Dergiye gönderilen çalışmalar, başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 3. Derginin yazı dili Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde çalışmalara da yer verilmektedir. 
 4. Her çalışma, en az 150 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce kısa özet içermelidir. Türkçe ve İngilizce özetlere iki dilde başlık ve beşer anahtar kelime eklenmelidir.
 5. Çalışmaların, editörlüğe e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen çalışmalarda, yazarın adı, çalıştığı kurum bilgileri, ORCID numaraları ile elektronik posta adresi açık ve doğru bir şekilde belirtilmelidir.
 6. Her eserin sonunda aşağıda belirtilen kurallara uygun kaynakça yer almalı, kullanılan kaynaklar dipnotta gösterilmelidir.
 7. Yazarların, gönderdikleri çalışmaların son kontrollerini yaptıkları ve yayıma bu şekilde gönderilmesine rıza gösterdikleri kabul edilir.
 8. Yayın kurulunca yapılacak ön değerlendirmede yayımlanmaya uygun görülen çalışmalar incelemeden geçmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Yazar tarafından aksi belirtilmedikçe tüm makaleler hakem incelemesinden geçirilir.
 9. Hakem raporu süresinde gönderilmeyen çalışmalar, yazar aksini talep etmedikçe bir sonraki sayıda yayımlanır.
 10. Fides Hukuk Dergisi’ne gönderilen makaleler aşağıda sıralanan şekil şartlarına göre hazırlanmalıdır:
 11. a) Gönderilen çalışmalarda sözcük sayı sınırı en az 5.000 en fazla 10.000 olarak belirlenmiştir.
 12. b) Makalenin genel gövdesi 12 punto harf boyutunda, dipnot ve özet bölümleri 10 punto harf boyutunda Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Yazılar, 1 satır aralığıyla, sağ ve sol kenarlara yaslanarak yazılır. Noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır.
 13. c) Metin içerisindeki başlıklar aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir;

 

 1. CEZA HUKUKUNUN POLİTİKA VE AHLAKLA İLİŞKİSİ
 2. GENEL BİLGİLER
 3. Ceza Hukuku – Politika İlişkisi
 4. a) Baskıcı Ceza Hukuku

 

 1. d) Sayfa numaraları makalenin metninin bulunduğu sayfalardan başlayarak Arap rakamlarıyla (1, 2, 3…) sağ alt köşede gösterilir.
 2. e) Dipnotlar a) ana metinde geçen bir kavram veya konu hakkında ilave bilgi ve açıklamalar yapmak veya b) doğrudan veya dolaylı bir aktarım için sayfa altında referans göstermek için kullanılmalıdır. Dipnotlar Arap rakamlarıyla (1, 2, 3...) şeklinde numaralandırılır. Bir kaynak dipnot ile referans gösterilirken: Kaynağın ilk kez referans gösterildiği dipnotta, bu kılavuzun kaynak hazırlanmasına yönelik esaslarına göre, ayrıntılı künyesi verilir. Aynı kaynağa daha sonraki referanslarda geçmesi durumunda ise aşağıdaki örneklere uygun olarak kısa künye verilir;

  Tek yazarlı kitap:

TANER, Tahir:  Ceza Hukuku Umumi Kısım, 3. B., İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1953, s. 65

 
Aynı yazara ikinci kez atıf yapıldığında;
TANER, s. 67.


Aynı yazara ait birden fazla esere atıf yapılıyorsa ilk atıfta parantez içerisinde sonradan ne şekilde atıf yapılacağı gösterilir;

TOROSLU, Nevzat: Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu (Cürümlerin Tasnifi), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay., Ankara 1970, s. 75

TOROSLU Nevzat: Ceza Hukuku ve Çevre (Ceza Hukuku), Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yay., Ankara 1982, s. 23

TOROSLU, Cürümlerin Tasnifi, s. 89.

 

İki yazarlı kitap:

HAKERİ, Hakan / ÜNVER Yener: Ceza Muhakemesi Hukuku Cilt 1, 8. Bası, Adalet Yayınları, İstanbul 2013, s. 321.

Aynı yazarlara ikinci kez atıf yapıldığında;
HAKERİ / ÜNVER, s. 541.

 

Makale:

ŞENOCAK, Kemal: İşletme Personelinin Ayartılması Meselesinin Haksız Rekabet Hükümleri Çerçevesinde (TTK M. 56 Vd.) Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 50, S. 2, 2001, s. 196.

 

            Elektronik kaynak:

RENGIER, Rudolf: “Abstrakte und potentielle Gefährdungsdelikte im Umweltstrafrecht”, www.uni-konstanz.de/FuF/Jura/heinz/RisikoPrognose.pdf, (erişim tarihi: 19.11.2018).

 

 

Editörlü kitap:

HANDL Günther: “Human Rights and Protection of the Environment: A Mildly ‘Revisionist’ View”,  Human Rights and the Environment Vol. 1 içinde, Ed. Dinah L. SHELTON, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2011, s. 31.

 

Mahkeme Kararı:

Yargıtay 15. CD. T. 05.11.2015, 2015/14184 E.-2015/30867 K.

Danıştay 3. D. T.11.03.2010, 2008/2797 E.-2010/713 K.

Anayasa Mahkemesi ,T. 07.06.1973, 1973/12 E., 1973/24 K., (R. G. 09.11.1973 / 14707). 

Fides Hukuk Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.