ISSN:2667-4793

Yansıma Zararlar ve Türk Hukukunda Yansıma Zararların Geçmişten Günümüze Tazmin Edilebilirliği

Author:

Number of pages:
17-46
Year-Number:
2021-3 (Haziran)

Yansıma zararlar hukukumuzda zarar başlığı altında, özellikle de doğrudan ve dolaylı zararlar ile birlikte ele alınmakta ve zaman zaman da bu gibi zararlarla karıştırılmaktadır. Doğrudan ve dolaylı zararlarda fiilin muhatabının uğramış olduğu zararların tazmini esasken yansıma zararlarda muhatap dışında, muhatabın zararından ötürü maddi veya manevi bir kayba uğramış şahıslar mevcuttur. Ancak bu gibi kişilerin zararlarının karşılanabilmesi mevcut bir normun geçerliliğine tabidir. Zira yansıma zararlarda yansıma zararların istisnalığı ilkesi kabul edilmiştir. Bunun sebebi ise meydana gelen fiil neticesinde mağdurla herhangi bir şekilde illiyet bağını kurabilen üçüncü kişilerin tazminatı bir kazanç kapısı olarak kullanabilmesinin önüne geçmektir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yansıma zararlar ile ilgili destekten yoksun kalanların zararları ve yakınların manevi tazminat talepleri hüküm altına alınmıştı. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile birlikte her ne kadar eski kanunumuzda düzenlenen destekten yoksun kalma tazminatı hükümlerinin yalnızca dili sadeleştirilmiş olsa da yakınların uğramış olduğu manevi zararların tazmini noktasında önemli yenilikler getirilmiştir. 6098 sayılı TBK’nın 818 sayılı BK ile yansıma zararlar noktasında mukayese edilerek yorumlanması ve bu yorumda güncel ve geçmiş Yargıtay kararlarından yararlanılması ve hukukumuzda sözleşmeden doğan sorumluluğun yansıma zarara sebebiyet verip vermeyeceğinin değerlendirilmesi gereklidir.

Keywords


Damages by reflection is treated under the chapter of damages along with direct and indirect damages and occasionally complicated with those. Unlike direct and indirect damages, in damages by reflection, there is a third party incurring material and moral damage because of the damage to the victim. Indemnifying those requires validity of an existing legal norm since damage by reflection is accepted as exceptional. The reason for the latter is hindering any third party who can establish lien of causality with the victim of the wrongful act from unrighteously using the concept. As to damages by reflection, compensation for support of loss and moral damages claimed by people close to the victim were regulated under the Code of Obligations no. 818. With the Code of Obligations no. 6098, while the wording of the article relating to compensation for loss of support is simplified, there have been important changes to indemnification of moral damage of those close to the victim. Therefore, it is necessary to interpret CO no. 6980 on the issue of reflective loss by comparing with CO no. 818 by considering current and old case law of the Court of Cassation. By doing so, it can be evaluated whether damages by reflection could arise from contractual liability.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 673
Number of downloads 621

Share

Fides Hukuk Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.